"กำหนดการ Education ICT Forum 2018"
Theme : Transforming Higher Education to Serve With Digital Economy and Society

วันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4
ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

           Day 1   

April 25, 2018

เวลา

ห้องสัมมนาใหญ่

08.00-10.00 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

พิธีเปิดโครงการ Education ICT Forum 2018 อย่างเป็นทางการ

กล่าวรายงาน

โดย   นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ : Transforming Higher Education to Serve With Digital Economy and Society

เสาหลักการศึกษา  ยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ อนาคตประเทศไทยในปี 2579 จะเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูง เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางของการวิจัย นวัตกรรม และการศึกษานานาชาติ  คนไทยจะมีทักษะคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ วันนี้ องค์ความรู้อุดมศึกษาไทย ก้าวทันหรือไม่  

โดย พลอากาศเอกประจิน   จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี ***

10.00 10.30

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.30 11.10 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 1 : Design Thinking : The Most Needed for The 21st  Century Education and Skills

คือ Mindset ไม่ใช่ Tool…. คือกระบวนการในการคิดที่ให้ความสำคัญกับบุคคล Human Touch เพื่อมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ต่างๆ  เราจะผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่ให้มี Design Thinking ได้อย่างไร  เริ่มที่ตรงไหน และเราพร้อมหรือไม่ที่จะผสานรวมกลยุทธ์สำคัญนี้ลงไปในอุดมศึกษา  เราช้าล้าหลังไปหรือยัง ??

ดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ***

11.10 11.40 น.

กรณีศึกษา 1 บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

11.40 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 13.40 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 2 : Transforming Higher Education To Support Digital Thailand

ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ปรับตัวครั้งใหญ่ จะเป็นวิกฤติการพัฒนาประเทศครั้งสำคัญ  เพราะอุดมศึกษา คือ ฐานรากสำคัญในการผลักดันประเทศไปสู่ 4.0  คำนิยามสำหรับ มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนไป  มิติใหม่ต้องเกิด ระบบการเรียนการสอนที่สอนที่ทันสมัย ระบบมาตรฐานวิชาชีพ ที่ กพ เองจะต้องปฏิรูปขนานใหญ่ เพื่อมารองรับ Digital Technology Thailand

โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ***

13.40 14.10 น.

กรณีศึกษา 2 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด

14.10 14.50 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 3 : Driving Innovation in Teaching and Learning

ทุกวันนี้ทุกคนเริ่มตระหนักได้ว่า การพัฒนาประเทศไทยให้แข่งขันกับนานาชาติได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมขั้นสูง นั่นหมายความว่า... จากนี้ไปองค์ความรู้ในสถาบันการศึกษาต้องไม่หยุดนิ่งอยู่แค่ในห้องเรียน แต่จะต้องถูกนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมขั้นสูงที่สามารถนำมาแก้ปัญหาขององค์กรและประเทศได้

โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ***

14.50 – 15.20 น.

กรณีศึกษา 3

15.20 - 15.50  น.

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

15.50 16.50 น.

(70 นาที)

เสวนา1  :   Academic Transformation Through The Collaborative Learning

ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในขณะนี้คือ งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ถูกนำไปพัฒนาต่อยอด หรือที่เรียกว่า “ขึ้นหิ้ง” ที่ผ่านมาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษา จึงไม่ถูกนำไปพัฒนาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้  ปัญหาอยู่ที่ความร่วมมือและการมองเป้าหมายที่ต่างกัน ระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน 

ร่วมเสวนา โดย

v วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***

v บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ***

v บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ***

ดำเนินรายการ โดย

v นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ***

16.50 19.00 น.

Networking Cocktail Reception

Day 2

April 26, 2018

เวลา

ห้องสัมมนาใหญ่

09.00 09.40 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 4 :  Artificial Intelligence and Machine Learning : “The Art of Possible”

ศาสตร์ใหม่แห่งอนาคต  เทคโนโลยีที่มาเร็วกว่าที่คิด  โลกที่กำลังจะถูกนวัตกรรมใหม่มาแทนที่มนุษย์  ระบบการเรียนการสอนที่สอดรับสถานการณ์ทันยุคสมัยจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่ง หุ่นยนตร์สมองกล ปัญญาประดิษฐ์  เป็นการตอบโจทย์โมเดลการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งเน้นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดย ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคม Artificial Intelligence Association of Thailand ***

09.40 10.10 น.

กรณีศึกษา 4

10.10 10.40 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.40 – 11.40 น.

(70 นาที)

เสวนา2  :   How to Improve Skills Needed Through Inclusion and Diversity

เราจะสร้างบัณฑิตที่เน้น Competency เป็นหลัก มิใช่เน้น Score เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษาชาติ สามารถสร้างชาติในระยะยาว  มหาวิทยาลัยต้องเดินอย่างไร เพื่อผลิตนวัตกรคนไทย 4.0 เป็นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21

ร่วมเสวนา โดย

v รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ***

v ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ***

v ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    

ดำเนินรายการ โดย

v อ.ดร.ปกป้อง ส่องเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***

11.40 12.10 น.

กรณีศึกษา 5

12.10 13.10 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.10 13.50 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 5 : Leveraging Global MOOCs Network to Improve Education Quality

เราต้องขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่เราไม่มีคน เราไม่มีทรัพยากรคนมากพอ  เราขาดแหล่งเรียนรู้ ผู้สอน ที่จะผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่ ให้ทันกับโลกที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวินาที  การเรียนข้ามศาสตร์ การเรียนข้ามสถาบัน และ การเรียนข้ามประเทศ ในทุกที่ ทุกเวลานั้น  Global MOOCs Network จะเป็น Model สำคัญที่มาตอบโจทย์นี้ ถูกที่ ถูกเวลา หรือไม่  

โดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

13.50 14.20 น.

กรณีศึกษา 6

14.20 15.10 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 6 : Leveraging Immersive Experience VR/AR/MR That Transform Learning

เมื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันยุค คือ ก้าวสำคัญในการ “ปฏิรูปองค์ความรู้” จากรั้ว “สถาบันการศึกษา” สู่ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้วยนวัตกรรม และ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่อย่างยั่งยืน  VR/AR/MR จะช่วยนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่ประเทศชาติจะสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมได้หรือไม่

โดย รศ.ภาวดี สมภักดี ผู้อำนวยการโครงการ Creative Digital Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***

15.10 - 15.40  น.

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

15.40 16.50 น.

(70 นาที)

Debate Panel  :  Reinventing the Modern Higher Education System : Best Practice and Lessons Learned

·        “ปฏิรูปการศึกษา” ในที่สุดแล้ว..... ใครจะได้อะไร

·        ปี 2546 ประเทศไทยยกเลิก ทบวงมหาวิทยาลัย  ปี 2547 ประเทศมาเลเซีย และ สิงคโปร์ ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ปัจจุบัน World Ranking เราเทียบกับเขาเป็นอย่างไร

·        Credit Transfer ต้องเกิดขึ้นให้ได้  เรียนข้ามศาสตร์ ข้ามสถาบัน ความร่วมมือระหว่างสถาบันมีมากพอหรือยัง

·        ร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษาใหม่  ได้มีการ address ประเด็นใหม่ทางด้านเทคโนโลยีโลกหรือไม่

·        และคำถามอีกมากมาย ที่ชวนให้ถกอภิปราย 

ร่วมเสวนา โดย

v รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม / รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ***

v ผศ.ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***

v ผศ.ดร.เชษฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ***

ดำเนินรายการ โดย

v ดร. พนิตา สุรชัยกุลอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ***

***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : Info-absolute@absolutealliances
เฟซบุ๊ค : Education-ICT-Forum
© Copyright 2018 Education ICT Forum. - All Right Reserved.