"กำหนดการ Education ICT Forum 2018"
Theme : Transforming Higher Education to Serve With Digital Economy and Society

วันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Day 1

April 25, 2018

เวลา

ห้องสัมมนาใหญ่

08.00-08.45 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

08.45-09.15 น.

กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ : Transforming Education and Healthcare in Full Stream to Upscale Thailand Digital Economy and Society

·        เมื่อดิจิทัลเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  ประเทศไทยก็หนีไม่พ้น เหมือนๆ กับทุกประเทศอื่นๆ ในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่าน หรือ transform ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี  ดังนั้น เราจะต้องปรับกระบวนทัศน์กันอย่างไร  เพื่อไม่ให้ล้าหลัง แต่ทว่าต้องเดินหน้าและก้าวให้ทันกับกระแส digital disruption นี้

·        โลกและประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่าน ด้วยความเร็วและรุนแรง  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งการเตรียมพร้อมเพื่อรับมืออย่างรู้เท่าทันเท่านั้น ที่จะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากคลื่นลูกที่ 4 ที่กำลังอภิวัฒน์โลกใบนี้

·        นอกจากการศึกษาซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญในการผลิตทุนมนุษย์แล้ว  ทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีส่วนสร้างเสริมและดูแลทุนมนุษย์ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนั้น ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาสาธารณสุขของประเทศมาโดยตลอด ยังคงมีความท้าทายอีกมาก ท่ามกลางบริบทใหม่ New Normal ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

09.15-10.00 น.

กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน

โดย   คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

10.00 10.30

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.30 11.10 น.

(40 นาที)

 ปาฐกถา 1 : Design Thinking : The Most Needed for The 21st Century Education and Skills

คือ Mindset ไม่ใช่ Tool…. คือกระบวนการในการคิดที่ให้ความสาคัญกับบุคคล Human Touch เพื่อมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ต่างๆ เราจะผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่ให้มี Design Thinking ได้อย่างไร เริ่มที่ตรงไหน และเราพร้อมหรือไม่ที่จะผสานรวมกลยุทธ์สาคัญนี้ลงไปในอุดมศึกษา เราช้าล้าหลังไปหรือยัง ??

โดย ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

11.10 11.40 น.

กรณีศึกษา 1 : HP Reinventing Experiences Classroom of the Future ระบบการจัดการห้องเรียนแห่งอนาคต

                                -  โซลูชั่นเพื่อการจัดการห้องเรียน

                                -  เทคโนโลยี และ เครื่องมือ สำหรับสร้างห้องเรียนแห่งอนาคต

                                -  เทคโนโลยี Virtual Reality การจำลองภาพเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ อย่างครบวงจร

โดย คุณเทพวารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด 

11.40 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 13.40 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 2 : Transforming Higher Education To Support Digital Thailand

ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ปรับตัวครั้งใหญ่ จะเป็นวิกฤติการพัฒนาประเทศครั้งสำคัญ  เพราะอุดมศึกษา คือ ฐานรากสำคัญในการผลักดันประเทศไปสู่ 4.0  คำนิยามสำหรับ มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนไป  มิติใหม่ต้องเกิด ระบบการเรียนการสอนที่สอนที่ทันสมัย ระบบมาตรฐานวิชาชีพ ที่ กพ เองจะต้องปฏิรูปขนานใหญ่ เพื่อมารองรับ Digital Technology Thailand

โดย ดร.สุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

13.40 14.10 น.

กรณีศึกษา 2 : Smart solution for education

โดย คุณเอนก วงษ์เจริญ Assistant Manager of Business Solution บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

14.10 14.50 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 3 : Driving Innovation in Teaching and Learning

ทุกวันนี้ทุกคนเริ่มตระหนักได้ว่า การพัฒนาประเทศไทยให้แข่งขันกับนานาชาติได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมขั้นสูง นั่นหมายความว่า... จากนี้ไปองค์ความรู้ในสถาบันการศึกษาต้องไม่หยุดนิ่งอยู่แค่ในห้องเรียน แต่จะต้องถูกนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมขั้นสูงที่สามารถนำมาแก้ปัญหาขององค์กรและประเทศได้

โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

14.50 – 15.20 น.

กรณีศึกษา 3 : Boost Student Engagement and Transform Learning with Technology

โดย คุณธนดร พร้อมมูล Product Sales Specialist, Collaboration, บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

15.20 - 15.50  น.

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

15.50 16.50 น.

(70 นาที)

เสวนา1  :   Academic Transformation Through The Collaborative Learning

ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในขณะนี้คือ งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ถูกนำไปพัฒนาต่อยอด หรือที่เรียกว่า “ขึ้นหิ้ง” ที่ผ่านมาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษา จึงไม่ถูกนำไปพัฒนาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้  ปัญหาอยู่ที่ความร่วมมือและการมองเป้าหมายที่ต่างกัน ระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน 

ร่วมเสวนา โดย

v ผศ.ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

v คุณสันติ สิริทวีชัย ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ดำเนินรายการ โดย

v คุณธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

16.50 19.00 น.

Networking Cocktail Reception

Day 2

April 26, 2018

เวลา

ห้องสัมมนาใหญ่

09.00 09.40 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 4 : Leveraging Global MOOCs Network to Improve Education Quality

เราต้องขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่เราไม่มีคน เราไม่มีทรัพยากรคนมากพอ  เราขาดแหล่งเรียนรู้ ผู้สอน ที่จะผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่ ให้ทันกับโลกที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวินาที  การเรียนข้ามศาสตร์ การเรียนข้ามสถาบัน และ การเรียนข้ามประเทศ ในทุกที่ ทุกเวลานั้น  Global MOOCs Network จะเป็น Model สำคัญที่มาตอบโจทย์นี้ ถูกที่ ถูกเวลา หรือไม่  

โดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

09.40 10.10 น.

กรณีศึกษา 4 : “Ricoh & Higher Education : Digital Transformation & Innovation.”

โดย คุณวินิต  ปาเทลา   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ชลบุรี  

10.10 10.40 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.40 – 11.40 น.

(70 นาที)

เสวนา2  :   How to Improve Skills Needed Through Inclusion and Diversity

เราจะสร้างบัณฑิตที่เน้น Competency เป็นหลัก มิใช่เน้น Score เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษาชาติ สามารถสร้างชาติในระยะยาว  มหาวิทยาลัยต้องเดินอย่างไร เพื่อผลิตนวัตกรคนไทย 4.0 เป็นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21

ร่วมเสวนา โดย

v ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

v ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

ดำเนินรายการ โดย

v อ.ดร.ปกป้อง ส่องเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.40 12.10 น.

กรณีศึกษา 5 : Choose the right spec for the right usage of PC in Organization

โดย คุณจิระวัฒน์ นันทปราโมทย์ Channel Sale Manager AMD Thailand

12.10 13.10 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.10 13.50 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 5 :  Artificial Intelligence and Machine Learning : “The Art of Possible”

ศาสตร์ใหม่แห่งอนาคต  เทคโนโลยีที่มาเร็วกว่าที่คิด  โลกที่กำลังจะถูกนวัตกรรมใหม่มาแทนที่มนุษย์  ระบบการเรียนการสอนที่สอดรับสถานการณ์ทันยุคสมัยจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่ง หุ่นยนตร์สมองกล ปัญญาประดิษฐ์  เป็นการตอบโจทย์โมเดลการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งเน้นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดย ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคม Artificial Intelligence Association of Thailand

13.50 14.20 น.

กรณีศึกษา 6

14.20 15.10 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 6 : Leveraging Immersive Experience VR/AR/MR That Transform Learning

เมื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันยุค คือ ก้าวสำคัญในการ “ปฏิรูปองค์ความรู้” จากรั้ว “สถาบันการศึกษา” สู่ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้วยนวัตกรรม และ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่อย่างยั่งยืน  VR/AR/MR จะช่วยนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่ประเทศชาติจะสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมได้หรือไม่

โดย รศ.ภาวดี สมภักดี ผู้อำนวยการโครงการ Creative Digital Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.10 - 15.40  น.

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

15.40 16.50 น.

(70 นาที)

Debate Panel  :  Reinventing the Modern Higher Education System : Best Practice and Lessons Learned

·        “ปฏิรูปการศึกษา” ในที่สุดแล้ว..... ใครจะได้อะไร

·        ปี 2546 ประเทศไทยยกเลิก ทบวงมหาวิทยาลัย  ปี 2547 ประเทศมาเลเซีย และ สิงคโปร์ ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ปัจจุบัน World Ranking เราเทียบกับเขาเป็นอย่างไร

·        Credit Transfer ต้องเกิดขึ้นให้ได้  เรียนข้ามศาสตร์ ข้ามสถาบัน ความร่วมมือระหว่างสถาบันมีมากพอหรือยัง

·        ร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษาใหม่  ได้มีการ address ประเด็นใหม่ทางด้านเทคโนโลยีโลกหรือไม่

·        และคำถามอีกมากมาย ที่ชวนให้ถกอภิปราย 

ร่วมเสวนา โดย

v รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

v รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

v ผศ.ดร.เชษฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

ดำเนินรายการ โดย           

v ดร. พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : Info-absolute@absolutealliances
เฟซบุ๊ค : Education-ICT-Forum
© Copyright 2018 Education ICT Forum. - All Right Reserved.